Ako čítať list vlastníctva

List vlastníctva (skr. LV)

je základným dokladom, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. List vlastníctva (resp. jeho originál) je uložený na katastrálnom odbore (podľa príslušného okresu). Katastrálny odbor je povinný na požiadanie vyhotoviť potvrdený výpis listu vlastníctva alebo kópiu listu vlastníctva komukoľvek, nakoľko sa jedná o verejnú listinu. Výpis listu vlastníctva doplnený o osobné údaje (rodné číslo) bude vydaný len na žiadosť osoby, ktorá je ako vlastník zapísaná na príslušnom liste vlastníctva. Originál listu vlastníctva nemožno vydať nikomu, avšak je možné za rovnaký poplatok získať kópiu. List vlastníctva možno získať ako výpis alebo ako kópiu originálu. Kópia listu vlastníctva obsahuje aj predchádzajúce zmeny v liste vlastníctva, overený výpis len aktuálny stav. List vlastníctva vydáva katastrálny odbor len pre právne účely a je opatrený otlačkom úradnej pečiatky so znakom Slovenskej republiky, pri použití na právne účely by nemal byť starší ako 3 mesiace. Pokiaľ si chcete údaje katastra len overiť, pre informatívne účely môžete použiť internetový katastrálny portál(www.skgeodesy.sk). Má len informatívny charakter, preto ho nie je možné použiť na úradné úkony. Listy vlastníctva použiteľné na právne úkony vydáva a overuje správa katastra a ich vydanie spoplatňuje sumou 8 € (platí sa eurokolkami) podľa zákona o správnych poplatkoch. Na špecializovaných “e.so” pracoviskách vybraných pôšt po novom vybavíte okrem iného aj listy vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis/odpis z registra trestov. Výhodou tejto služby je, že kvôli listu vlastníctva už nemusíte cestovať do vzdialenejšieho mesta.

Podľa vyhlášky Úradu geodézie,

kartografie a katastra list vlastníctva obsahuje číslo listu vlastníctva, názov okresu, obce a katastrálneho územia a skladá sa z troch častí:

A. majetková podstata, výpis všetkých nehnuteľností, ktorých sa list vlastníctva týka a údaje o nich (parcelné čísla, druhy pozemkov, súpisné číslo a charakteristiku pri stavbách, výmery)

B. vlastníci a iné oprávnené osoby, mená a priezviská alebo názvy organizácií, osobné alebo identifikačné údaje, spôsob a dátum nadobudnutia, údaje o prípadnom spoluvlastníctve

C. ťarchy, teda vecné bremená (predkupné právo, hypotéka, doživotné užívanie, právo prechodu a prejazdu, IS …) a iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné bremená.

Z prvých dvoch častí listu

vlastníctva sa dozvieme o akú nehnuteľnosť ide, akých má vlastníkov a ich podiel na nehnuteľnosti. Pokiaľ je len jeden vlastník, spoluvlastnícky podiel je zapísaný 1/1, pri dvoch vlastníkoch s rovnakým podielom je zápis 1/2 pri každom z nich, čiže zlomkom, ktorý vyjadruje ich vlastníctvo. Tento pomer môže byť (a často býva) nerovnomerný. V prípade manželov sa zapisuje spoluvlastnícky podiel 1/1 pre oboch spoločne a nerozdielne, čiže manželia musia konať spoločne a nemôže napríklad jeden z manželov predať “svoju polovicu”.

V časti C Listu vlastníctva

zistíme prípadne ťarchy, prípadne vecne bremená, ktoré môžu obmedzovať využitie nehnuteľnosti.

Na konci listu vlastníctva sú uvedené poznámky, tie síce nemenia vlastníkov alebo jeho práva, zapisuje sa však do nich vyhlásenie konkurzu, exekúcie, pochybnosti o správnosti údajov a podobne. Na jednom liste vlastníctva zväčša bývajú uvedené všetky nehnuteľnosti jednej osoby v danom katastrálnom území, ale nie je to pravidlo. Pokiaľ majú manželia bezpodielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti a zároveň jeden z manželov bezvýhradné vlastní inú nehnuteľnosť, táto je zapísaná na inom liste vlastníctva. Listy vlastníctva sú na sebe nezávisle a v prípade potreby Vám budú listy vlastníctva vydané osobitne.

Z vlastníctva nehnuteľností tiež vyplýva povinnosť ohlasovať zmeny správe katastra do 30 dní od zmeny, aby mohli byť v katastri riadne evidované a zaznačené do listu vlastníctva.

Ak je list vlastníctva zaplombovaný, znamená to, že je podaná listina týkajúca sa nehnuteľností na zaplombovanom liste vlastníctva. List vlastníctva má plombu do skončenia konania.

List vlastníctva nepotrebujete

najmä pokiaľ potrebujete oficiálne preukázať vlastníctvo nehnuteľnosti, napríklad pri vybavovaní hypotekárneho úveru, stavebnom konaní a podobne.

#listvlastnictva #LV #kataster #byvanie #urad

logo-biele
realitná kancelária