PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI A DAŇOVÉ PRIZNANIE

Ste majiteľom nehnuteľnosti, ktorú neužívate ale ponúkate na prenájom?

Aké povinnosti ma čakajú, pokiaľ som sa stal prenajímateľom, aké náklady si môžem uplatniť v daňovom priznaní?

Len skutočné výdavky

V daňovom priznaní pri prenájme nehnuteľnosti si môžete uplatniť len skutočné výdavky. V prípade, že svoju nehnuteľnosť nemáte zaradenú v obchodnom majetku, je možné  uplatniť si  len režijné náklady (elektrina, plyn, vodné, stočné, internet…). Ak vymeníte staré okná za plastové, ide o zhodnotenie majetku (nie je možné zhodnotenie považovať za náklad), ale ak sa Vám okno rozbije a dáte ho opraviť, jedná sa o nákladspojený s prevádzkovaním nehnuteľnosti.

Drobné opravy si však do výdavkov zaradiť nemôžete.

Drobnými opravami v byte súvisiacimi s jeho užívaním sú opravy bytu, miestnosti neslúžiacej na bývanie, ktorá je súčasťou bytu, ich príslušenstva, zariadenia a vybavenia, ako aj výmeny drobných súčiastok jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia, ktoré sú uvedené v prílohe nariadenia vlády č. 87/1995 Zb. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/87

Drobnými opravami sú aj opravy bytu, miestnosti neslúžiacej na bývanie, ktorá je súčasťou bytu, ich príslušenstva, zariadenia a vybavenia, ako aj výmeny drobných súčiastok jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia, ktoré nie sú uvedené v prílohe tohto nariadenia, ak náklad na jednu opravu neprevýši sumu 6,64 eura. Ak sa vykonáva na tej istej veci viac opráv, ktoré spolu súvisia, je rozhodujúci súčet nákladov na všetky tieto opravy.

Nehnuteľnosť ako obchodný majetok

Ak si nehnuteľnosť zaradíte do obchodného majetku za skutočné výdavky sa považujú aj výdavkyna rekonštrukciu či zhodnotenie nehnuteľnosti. Ďalej si môžeme uplatňovať odpisy či úroky z pôžičiek. Ak chcete nehnuteľnosť, ktorá je zaradená v obchodnom majetku predať s oslobodením od dane, musíte počkať 5 rokov od vyradenia nehnuteľnosti z obchodného majetku. Okrem týchto výdavkov je možné si uplatniť aj nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 500 EUR a to takým spôsobom, že si  500 EUR jednoducho odpočítate z príjmu. Na druhú stranu si ale aj o rovnaký pomer musíte znížiť výdavky. V prípade, že príjem z prenájmu nehnuteľnosti neprekročí 500-,EUR, nie ste povinný podávať daňové priznanie a zaplatiť da.

Príklad výpočtu

Príklad výpočtu dane z príjmu: príjem z prenájmu je 4000,-EUR, skutočné výdavky 2000 EUR , daň  vypočítame nasledujúcim spôsobom: najskôr vypočítame koeficient a to tak, že od celkového príjmu odpočítame nezdaniteľnú časť základu dane a vydelíme celkovým príjmom: (4000-500):4000=0,875; týmto koeficientom prenásobíme skutočné výdavky 2000*0,875 =1750, ďalej vypočítame čistý príjem pred zdanením tak, že od celkového príjmu odrátame nezdaniteľnú časť základu dane a vypočítané skutočné výdavky: 4000-500-1750 =1750 a nakoniec samotnú daň, čistý príjem pred zdanením vynásobíme sadzbou dane: 1750*0,19 = 332,50 EUR – daňová povinnosť.

#prenájom #cena #proces #urad