Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktorými sa podstatne nezmení vzhľad stavby, nezasahujúsa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmyspoločnosti, sa môžu vykonávať iba na základe ohlásenia stavebnému úradu.

Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (jedná sa o bežné udržiavaciepráce), sú najmä:

• opravy fasády

• opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech

• výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov

• opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa

• opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok,obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí

• údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov, výmena zariaďovacíchpredmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň, maliarske a natieračské práce.

Prílohy k ohláseniu

• doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe (list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.) – originál alebo overená kópia

• súhlasy ostatných spoluvlastníkov stavby (ak títo nie sú tiež stavebníkmi) pokiaľ spoluvlastnícky podiel stavebníka k stavbe (na ktorej sa majú úpravy alebo práce uskutočniť) je½ alebo menší písomná dohoda s vlastníkom stavby.

• ak stavebné úpravy alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca, stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide stavbu ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území (zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov)

Poznámka

Obsah tohto dokumentu je vzor, preto pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s príslušným mestským, obecným či stavebným úradom. Prílohy potrebné k návrhom a ohláseniam sa môžu meniť v závislosti od požiadaviek úradu, mesta či obce.

#rekonstrukcia #stavebnyurad #stavebnepovolenie #povolenie #byvanie #kolaudacia